• Sobota, 17 Listopad 2018, imieniny Grzegorza, Salomei, Walerii
 

*** Informacje o jakości powietrza Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach www.katowice.wios.gov.pl

 

Komunikaty

2017-03-23 - 2017-04-06

KAMPANIA PROMOCYJNA „RUSZA LSR!” IIW kolejnej części działań promocyjno-informacyjnych Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej Bielska Kraina przedstawiamy główne cele oraz przedsięwzięcia Lokalnej Strategii Rozwoju.

Cel ogólny nr 1: Rozwój przedsiębiorczości lokalnej i społecznej wykorzystującej lokalne rynki i potencjały

Cel szczegółowy 1.1 Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw rybackich

Przedsięwzięcie 1.1.1 Modernizacja i innowacyjność w przedsiębiorstwach rybackich

Przedsięwzięcie ma przyczynić się do osiągnięcia celów określonych w Rozporządzeniu 508/2014 art. 63 ust. 1 pkt a: Podnoszenie wartości produktów, tworzenie miejsc pracy, zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury , a także pkt. c: Wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym operacje na rzecz łagodzenia zmiany klimatu.

Przedsięwzięcie będzie realizowane poprzez projekty konkursowe. Wśród operacji realizowanych w ramach tego przedsięwzięcia znajdą się m.in.:

  • zakup sprzętu, maszyn i wyposażenia dla działalności w ramach działalności rybackiej,
  • tworzenie i rozwój systemów sprzedaży bezpośredniej produktów rybactwa,
  • budowa, przebudowa lub remont obiektów służących do prowadzenia działalności rybackiej,
  • poprawa warunków pracy,
  • przeciwdziałanie lub usuwanie skutków działalności chronionych gatunków zwierząt i kłusowników .

Przedsięwzięcie 1.1.2 Rozwój kompetencji osób z sektora rybackiego

Przedsięwzięcie ma przyczynić się do osiągnięcia następującego celu określonego w Rozporządzeniu 508/2014 w art. 63 ust. 1 pkt a: Podnoszenie wartości produktów, tworzenie miejsc pracy, zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury , a także pkt. c: Wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym operacje na rzecz łagodzenia zmiany klimatu.

Przedsięwzięcie będzie realizowane będzie poprzez projekty konkursowe i projekt współpracy. Wśród operacji realizowanych w ramach tego przedsięwzięcia znajdą się m.in.:

  • szkolenia zawodowe pozwalające na nabycie nowych kwalifikacji,
  • udział w kursach, konferencjach, stażach lub innych formach edukacyjnych mających na celu poprawę kwalifikacji zawodowych osób pracujących w sektorze rybackim,
  • wizyty studyjne,
  • zdobywanie nowych umiejętności zawodowych związanych z sektorem rybackim, wymiana doświadczeń.

Cel szczegółowy 1.2 Różnicowanie działalności gospodarczej na obszarach rybackich

Przedsięwzięcie 1.2.1 Wsparcie aktywności gospodarczej niezwiązanej z podstawową działalnością rybacką

Przedsięwzięcie ma przyczynić się do osiągnięcia następującego celu określonego w art. 63 ust. 1 pkt b Rozporządzenia 508/2014: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenia miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury

Przedsięwzięcie będzie realizowane będzie poprzez projekty konkursowe. Wśród operacji realizowanych w ramach tego przedsięwzięcia znajdą się m.in.:

  • zakup sprzętu i wyposażenia dla działalności produkcyjnej i usługowej,
  • tworzenie i modernizacja bazy gastronomicznej i noclegowej,
  • obiekty okołoturystyczne (np.: wypożyczalnie sprzętu turystycznego),
  • usługi dla ludności, 
  •  rękodzielnictwo i rzemiosło,
  • przetwórstwo rolno-spożywcze.

Cel ogólny nr 2: Poprawa harmonii społecznej oraz warunków życia mieszkańców

Cel szczegółowy 2.1: Przedsięwzięcie 2.1.1 Kultura wolnego czasu, jako czynnik integracji społeczności lokalnych

Przedsięwzięcie ma przyczynić się do osiągnięcia następującego celu określonego w art. 63 ust. 1 pkt d Rozporządzenia 508/2014: propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego . Przedsięwzięcie realizowane będzie poprzez projekty konkursowe, grantowe i projekt współpracy. Wśród operacji realizowanych w ramach tego przedsięwzięcia znajdą się m.in.:

  • organizacja wydarzeń kulturalnych i promocyjnych, 
  • organizacja wydarzeń rekreacyjno-sportowych,
  • działania aktywizujące lokalne społeczności,
  • organizacja zawodów sportowych, wędkarskich, turniejów,
  • działania edukacyjne.

Cel szczegółowy 2.2 Wykorzystanie potencjału turystycznego Bielskiej Krainy

Przedsięwzięcie 2.2.1 Tworzenie i rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

Przedsięwzięcie ma przyczynić się do osiągnięcia następującego celu określonego w art. 63 ust. 1 pkt d Rozporządzenia 508/2014: propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego .

Przedsięwzięcie realizowane będzie poprzez projekty konkursowe. Wśród operacji realizowanych w ramach tego przedsięwzięcia znajdą się m.in.:

  • tworzenie miejsc wypoczynkowych, biwakowych, punktów widokowych i innej małej infrastruktury turystycznej,
  • budowa, remont, przebudowa publicznej infrastruktury związanej z rozwojem funkcji turystycznych i rekreacyjnych, np.: ścieżki rowerowe i edukacyjne, szlaki turystyczne i kajakowe, tereny biwakowe, punkty widokowe, trasy narciarstwa biegowego, zjazdowego, szlaków wodnych, rowerowych, konnych, place zabaw z siłowniami zewnętrznymi, zadaszonymi miejscami grillowym, etc.
  • zagospodarowanie zbiorników i cieków wodnych w celach turystycznych,
  • zakup wyposażenia do ogólnodostępnych i niekomercyjnych obiektów turystycznych i rekreacyjnych,

Przedsięwzięcie 2.2.2 Promocja potencjału turystycznego i kulturowego Bielskiej Krainy

Przedsięwzięcie ma przyczynić się do osiągnięcia następującego celu określonego w art. 63 pkt d Rozporządzenia 508/2014: propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego . Przedsięwzięcie będzie realizowane poprzez projekty konkursowe, grantowe i projekt współpracy. Wśród operacji realizowanych w ramach tego przedsięwzięcia znajdą się m.in.:

  • wydarzenia i imprezy promujące turystykę, lokalną kulturę i produkty,
  • zakładanie oraz prowadzenie stron i portali internetowych poświęconych turystyce, lokalnej kulturze i produktom,
  • wydawanie publikacji, folderów poświęconych turystyce, lokalnej kulturze i produktom,
  • udział w targach, konferencjach, seminariach dotyczących turystyki, lokalnej kultury i produktów,
  • badania i ekspertyzy dotyczące turystyki i lokalnej kultury,
  • oznakowanie i promocja produktów lokalnych,
  • zakup towarów służących przedsięwzięciom związanym z kultywowaniem tradycyjnych zawodów lub tradycji społeczności lokalnych, w tym kulinarnych,
  • promocję i organizację lokalnej twórczości kulturalnej,
  • badania i analizy dotyczące ruchu turystycznego,
  • działania z zakresu spójnej wizualizacji (oznakowania) produktów i samego terenu LSR,
  • oznakowanie obiektów małej infrastruktury turystycznej

Cel ogólny nr 3: Poprawa zrównoważonego wykorzystania zasobów środowiska

Cel szczegółowy 3.1:  

Przedsięwzięcie 3.1.1 Renaturyzacja zbiorników wodnych i terenów przyległych
Przedsięwzięcie ma przyczynić się do osiągnięcia następującego celu określonego w art. 63 pkt c Rozporządzenia 508/2014: wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym operacje na rzecz łagodzenia zmiany klimatu. Przedsięwzięcie będzie realizowane poprzez projekty konkursowe. Wśród operacji realizowanych
w ramach tego przedsięwzięcia znajdą się m.in.:
  • renaturyzacja zbiorników wodnych,
  • odtwarzanie pierwotnego stanu terenów przyległych do zbiorników wodnych.

Więcej szczegółowych informacji na stronie www.bielskakraina.pl w biurze Stowarzyszenia (Bielsko Biała, ul.T.Regera 81 parter) lub nr tel. 725449170, 338105735

 

  • MONITOR POLSKI
  • DZIENNIK USTAW
  • logo Powiat Bielski
  • logo Śląskie. Pozytywna energia
  • logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
  • logo Związek Powiatów Polskich
  • logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
  • logo Euroregion Śląsk Cieszyński
  • logo LGD Ziemia Bielska
 
Niniejsza strona internetowa może używać technologii cookie głównie w celach zapewnienia prawidłowego działania, ale także m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Akceptacja przyjmowania plików cookie może zostać odwołana za pomocą ustawień przeglądarki. Możliwe jest również sprawdzenie obecności i przeglądanie zawartości plików cookie.