• Piątek, 22 Luty 2019, imieniny Małgorzaty, Marty, Nikifora
 

Organizacje pozarządowe

2017-01-18 - 2017-01-31

NABÓR PROJEKTÓWNABÓR projektów przewidzianych do dofinansowania w ramach programu „Razem bezpieczniej” na 2017 rok.

W związku z Uchwałą nr 23 Rady Ministrów w sprawie „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na 2016 i 2017” z przyjemnością informujemy, że w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach rozpoczęto procedurę naboru projektów poprawy bezpieczeństwa, przewidzianych do dofinansowania w ramach ww. programu na 2017 r.

Zgodnie z założeniami programu o dofinansowanie mogą ubiegać się jednostki samorządowe oraz organizacje pożytku publicznego. Cele, w które powinny się wpisywać projekty (projekt należy zgłaszać w ramach jednego celu) oraz wnioskowane kwoty dofinansowania na jeden projekt wyglądają następująco:

Cel szczegółowy 1. Bezpieczeństwo w miejscach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa

cel szczegółowy nr 1 – maksymalna kwota dofinansowania 100 000 zł

cel priorytetowy 1a: program „Dzielnicowy bliżej nas” dotyczący współpracy terenowych społeczności lokalnych z dzielnicowymi – maksymalna kwota dofinansowania 50.000 zł

cel obligatoryjny 1b: modernizacja przejść dla pieszych na drogach gminnych w celu poprawy infrastruktury bezpieczeństwa w ruchu drogowym (na przejściach dla pieszych / w okolicach przejść dla pieszych) – maksymalna kwota dofinansowania 100.000 zł

mikroprojekty (projekt lokalny o zasięgu „mikro”, tj. dla społeczności do 10.000 odbiorców) – maksymalna kwota dofinansowania 25.000 zł

Cel szczegółowy 2. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży

cel szczegółowy nr 2 – maksymalna kwota dofinansowania 100 000 zł

cel priorytetowy 2a: przeciwdziałanie internetowemu hejtowi i mowie nienawiści w szkołach / wśród dzieci i młodzieży – maksymalna kwota dofinansowania 100 000 zł

cel priorytetowy 2b: zapobieganie i walka z „dopalaczami” – maksymalna kwota dofinansowania 100 000 zł

mikroprojekty (projekt lokalny o zasięgu „mikro”, tj. dla społeczności do 10.000 odbiorców) – maksymalna kwota dofinansowania 25.000 zł

Cel szczegółowy 3. Edukacja dla bezpieczeństwa

cel szczegółowy nr 2 – maksymalna kwota dofinansowania 100 000 zł

cel dodatkowy: wsparcie działań w zakresie edukacji osób starszych (seniorów) – maksymalna kwota dofinansowania 100 000 zł

mikroprojekty (projekt lokalny o zasięgu „mikro”, tj. dla społeczności do 10.000 odbiorców) – maksymalna kwota dofinansowania 25.000 zł

Jednocześnie udział własny wnioskodawcy powinien wynosić co najmniej 20 % kosztu zadania . Przy planowaniu wydatkowania środków z dofinansowania proszę uwzględnić czas konieczny na przeprowadzenie procedury naboru projektów oraz mechanizm przekazywania dotacji celowej. Ponadto kwotę dofinansowania należy planować w pełnych złotych .


Przygotowanie i przesłanie wniosku:

1) Sporządzić wniosek zgodnie ze wzorem w wersji papierowej i elektronicznej (na płycie CD-R),

2) Sporządzony wniosek wraz z płytą CD-R umieścić w kopercie, kopertę zakleić i opisać, poprzez podanie nazwy projektu oraz celu szczegółowego programu „Razem bezpieczniej” w jaki wpisuje się projekt, ( Razem Bezpieczniej – nazwa projektu – cel  ......................................... ).

3) Sporządzić pismo przewodnie do przygotowanego projektu.

4) Kopertę ze sporządzonym projektem i pismo przewodnie umieścić w nowej kopercie i przesłać do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach (z dopiskiem na kopercie „Razem bezpieczniej”).

Ze względu na konkursowy charakter procedury kwalifikacyjnej bardzo istotne jest, aby wypełniony wniosek (w wersji papierowej i elektronicznej) został przesłany zgodnie z przedstawioną procedurą, w nieprzekraczalnym terminie do 20 lutego 2017 roku (decyduje data wpływu) na adres:        

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach,
ul. Jagiellońska 25,
40-032 Katowice.

Zgłoszenia nie spełniające powyższych wymagań, nie zostaną zakwalifikowane do konkursu .


W wyniku wstępnego postępowania kwalifikacyjnego w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach spośród nadesłanych przez Państwa projektów zostanie wybranych 15 najwyżej ocenionych, które zostaną zarekomendowane Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji do drugiego etapu postępowania kwalifikacyjnego. Podział na poszczególne cele szczegółowe wygląda następująco:

Cel szczegółowy 1. Bezpieczeństwo w miejscach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa – 4 projekty

cel priorytetowy 1a: program „Dzielnicowy bliżej nas” dotyczący współpracy terenowych społeczności lokalnych z dzielnicowymi – 1 projekt

cel obligatoryjny 1b: modernizacja przejść dla pieszych na drogach gminnych w celu poprawy infrastruktury bezpieczeństwa w ruchu drogowym (na przejściach dla pieszych / w okolicach przejść dla pieszych) – do kwoty 100.000 zł

mikroprojekty (projekt lokalny o zasięgu „mikro”, tj. dla społeczności do 10.000 odbiorców) – 1 projekt

Cel szczegółowy 2. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży – 2 projekty

cel priorytetowy 2a: przeciwdziałanie internetowemu hejtowi i mowie nienawiści w szkołach / wśród dzieci i młodzieży – 1 projekt

cel priorytetowy 2b: zapobieganie i walka z „dopalaczami” – 1 projekt

mikroprojekty (projekt lokalny o zasięgu „mikro”, tj. dla społeczności do 10.000 odbiorców) – 1 projekt

Cel szczegółowy 3. Edukacja dla bezpieczeństwa – 2 projekty

cel dodatkowy: wsparcie działań w zakresie edukacji osób starszych (seniorów) – 1 projekt

mikroprojekty (projekt lokalny o zasięgu „mikro”, tj. dla społeczności do 10.000 odbiorców) – 1 projekt

Informacje dotyczące konkursu będą zamieszczane na stronie internetowej Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach (aktualności), jak również można je będzie uzyskać telefonicznie w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach pod tel. nr (32) 20-77-150.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

www.razembezpieczniej.mswia.gov.pl

  • MONITOR POLSKI
  • DZIENNIK USTAW
  • logo Powiat Bielski
  • logo Śląskie. Pozytywna energia
  • logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
  • logo Związek Powiatów Polskich
  • logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
  • logo Euroregion Śląsk Cieszyński
  • logo LGD Ziemia Bielska
 
Niniejsza strona internetowa może używać technologii cookie głównie w celach zapewnienia prawidłowego działania, ale także m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Akceptacja przyjmowania plików cookie może zostać odwołana za pomocą ustawień przeglądarki. Możliwe jest również sprawdzenie obecności i przeglądanie zawartości plików cookie.