• Poniedziałek, 16 Lipiec 2018, imieniny Eustachego, Mariki, Mirelli
 

*** Informacje o jakości powietrza Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach www.katowice.pios.gov.pl

 

Organizacje pozarządowe

2017-02-16 - 2017-03-06

NABÓR NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJWójt Gminy Jasienica ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Jasienica w 2017 roku z zakresu:

• ratownictwa i ochrony ludności oraz porządku i bezpieczeństwa publicznego,

• ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,

• przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,

• kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Na podstawie art.15 ust.2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2016r., poz. 1817) oraz § 11 uchwały Nr XXIII/333/16 Rady Gminy Jasienica z dnia 20 października 2016 roku w sprawie Programu współpracy Gminy Jasienica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017 organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 cytowanej wyżej ustawy mogą zgłaszać osoby do udziału w pracach komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert.

Kandydatury na członków komisji konkursowej mogą składać organizacje pozarządowe nie biorące udziału w konkursie, na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia o naborze do dnia 6 marca 2017r. osobiście na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Jasienica, drogą pocztową na adres 43-385 Jasienica 159 lub pocztą elektroniczną na adres mailowy: sekretariat@jasienica.pl .

Formularz dostępny tutaj .

  • MONITOR POLSKI
  • DZIENNIK USTAW
  • logo Powiat Bielski
  • logo Śląskie. Pozytywna energia
  • logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
  • logo Związek Powiatów Polskich
  • logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
  • logo Euroregion Śląsk Cieszyński
  • logo LGD Ziemia Bielska
 
Niniejsza strona internetowa może używać technologii cookie głównie w celach zapewnienia prawidłowego działania, ale także m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Akceptacja przyjmowania plików cookie może zostać odwołana za pomocą ustawień przeglądarki. Możliwe jest również sprawdzenie obecności i przeglądanie zawartości plików cookie.