Plany Gminy na 2024 rok

2024-02-06

Na ostatniej sesji w czwartek 28 grudnia 2023 r. na wniosek wójta Janusza Pierzyny radni przyjęli budżet na 2024 r. – Blisko 30 proc. naszych wydatków wydamy na inwestycje służące rozwojowi całej naszej gminnej społeczności. Inwestujemy, aby nam się lepiej żyło, mieszkało i pracowało – pisze Janusz Pierzyna.

Dzięki pracowitości i przedsiębiorczości naszych mieszkańców nasze gminne budżety każdego roku powiększają się w stosunku do poprzednich lat. Tegoroczny budżet po stronie dochodów kształtuje się na poziomie 184 930 023,02 zł, z kolei po stronie wydatków – 181 596 582,46 zł. Mimo obniżki podatków dochodowych – a więc także zmniejszenia skali wpłacanych pieniędzy na rzecz gmin przez poszczególnych obywateli – nasze dochody z tego tytułu wzrastają. I tak na łączną kwotę 65 909 728,39 zł wpływów z tytułu dochodów podatkowych, z tego 38 295 582 zł pochodzić będzie z podatku dochodowego od osób fizycznych, 2 248 833 zł z podatku dochodowego od osób prawnych, a 19 177 193,39 zł z podatku od nieruchomości.

Strefa i fundusze zewnętrzne

Ale wysokie dochody naszej Gminy wynikają także z umiejętności pozyskiwania przez nas środków z różnego rodzaju funduszy zewnętrznych, rządowych oraz unijnych. Jak dotąd na różnego rodzaju zadania, jakie mają być wykonane w 2024 r., pozyskaliśmy już wcześniej z takich źródeł 21 247 211,38 zł, a na 2025 r. kolejne 16 267 082,95 zł. Trzeba jednak pamiętać, że wzorem lat ubiegłych programy z dofinansowaniem na różnego rodzaju zadania pojawiają się bardzo często w trakcie trwania danego roku, dzięki czemu mamy możliwość pozyskania kolejnych milionów złotych. Takie konkursy wymagają od gmin składających wnioski szybkiej reakcji i przedłożenia wielu potrzebnych do rozstrzygnięcia dokumentów. To więc dobremu przygotowaniu z naszej strony możemy zawdzięczać, że często tego rodzaju konkursy wygrywamy.

Przede wszystkim jednak środki rozwojowe uzyskujemy z naszej własnej inwestycji, jaką było otwarcie w 2015 r. Jasienickiej Niskoemisyjnej Strefy Ekonomicznej. Przypomnę, że pod koniec ub. roku sprzedaliśmy kolejną działkę o powierzchni 1 hektara, za którą wpłynęło 2 484 600,00 zł brutto. Łącznie więc z tytułu sprzedaży działek otrzymaliśmy już 63 267 874,08 zł brutto. Cieszy takie zainteresowanie naszą Strefą i to, że generuje ona kolejne miliony, jakie przeznaczamy na inwestycje prorozwojowe. Z tą myślą powiększyliśmy Strefę o kolejne 70 hektarów. Obecnie budujemy tam pompownię przeciwpożarową z odcinkiem sieci wodociągowej za kwotę 2 350 000 zł.

Kosztowna oświata

Omawiając tegoroczny budżet muszę wspomnieć o wysokich – i, co gorsza, stale rosnących – wydatkach oświatowych. W ubiegłym roku ok. 10 mln zł przekazaliśmy z naszego budżetu, aby wykonać rządowe podwyżki dla nauczycieli, a przypomnę, że to zadanie zlecone samorządom przez rząd. O tyle musieliśmy ograniczyć w 2023 r. nasze plany inwestycji prorozwojowych, przełożyć je w czasie. Tak jest od dziesięcioleci. Niezależnie od tego, które ugrupowanie akurat sprawuje władzę, subwencja pokrywa tylko około połowy rzeczywistych wydatków. A jak będzie wyglądał 2024 rok w oświacie? Otóż subwencja od państwa wraz z wyrównaniem wyniesie 41 896 835 zł, zaś całość kosztów oświaty została zaplanowana na 62 440 000 zł, a prognoza po podwyżkach przewiduje 85 mln zł.

Pozostańmy przez chwilę w tym dziale naszego gminnego życia, aby przyjrzeć się planom inwestycyjnym. Należy pamiętać, że oprócz bieżącego utrzymania szkół i przedszkoli, na które nie otrzymujemy odpowiednich środków z budżetu centralnego, sami podejmujemy się – czasami przy wsparciu z różnego rodzaju dofinansowań ze źródeł zewnętrznych – na kosztowne inwestycje. W tym wypadku uważamy, że poprawa warunków nauki naszych dzieci i pracy nauczycieli służy przyszłości całej gminy, dlatego się tego podejmujemy. Przypomnę, że w poprzednich latach z tego względu rozbudowaliśmy o dodatkowe segmenty dydaktyczne szkoły w Międzyrzeczu Górnym i Świętoszówce, trwa rozbudowa szkoły w Iłownicy, przystępujemy do podobnej rozbudowy w Wieszczętach, a następnie w Grodźcu.

Ważne inwestycje oświatowe w 2024 r.:

 • Dokończenie rozbudowy budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Iłownicy – 3 100 000 zł, całość 5 585 151 zł
 • Wyposażenie nowej części po rozbudowie szkoły w Iłownicy – 100 000 zł
 • Rozpoczęcie rozbudowy i przebudowy szkoły podstawowej w Wieszczętach – 100 000 zł, całość 7 058 823,53 zł
 • Utwardzenie terenu wraz z odwodnieniem wokół szkoły w Mazańcowicach – 300 000 zł
 • Przygotowania do rozbudowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Grodźcu – 90 000 zł
 • Zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku szkoły w Łazach – 100 000 zł
 • Projekt budowy odnawialnych źródeł energii, pomp ciepła w 4 jednostkach oświatowych: w zespołach szkolno-przedszkolnych w Jasienicy, Rudzicy, w Mazańcowicach oraz Szkole Podstawowej w Świętoszówce – 100 000 zł

Ważne inwestycje użyteczności publicznej:

 • Budowa budynku OSP w Łazach, wykonanie dokumentacji projektowej wraz z realizacją – l 650 000 zł, całość 6 297 975,27 zł
 • Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Jasienica, utworzenie sali obsługi interesanta wraz z dziennikiem podawczym, kasą, windą, pomieszczeniem do przechowywania dokumentów urzędowych – 2 133 446 zł, całość 3 321 421,93 zł
 • Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Jasienica GT-1 w miejscowości Grodziec z zapleczem realizacyjnym – 8 233 261 zł, całość 15 805 427,67 zł
 • Budowa budynku Ośrodka Zdrowia wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Międzyrzeczu Górnym – 500 000 zł, całość 5 573 209,12 zł
 • Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów wraz z budową siedziby Zakładu Komunalnego w Jasienicy – 9 060 038,19 zł, całość 11 349 927,40 zł
 • Przebudowa dachu oraz instalacji elektrycznej w budynku OSP w Landeku, wykonanie dokumentacji i realizacja – 500 000 zł
 • Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, budynek OSP Międzyrzecze Dolne, budynek Jasienica nr 79, budynek Jasienica nr 544 - 52 220 zł, całość 74 600 zł
 • Budowa wiaty zadaszonej przy OSP Rudzica – 60 000 zł

Ważne inwestycje drogowe:

 • Przebudowa drogi gminnej ul. Wiejska w sołectwie Jasienica, opracowanie dokumentacji – 70 000 zł
 • Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg gminnych ul. Pierściecka w sołectwie Roztropice – 129 888 zł
 • Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi publicznej ul. Astrów w sołectwie Jasienica wraz z rozbudową obiektu mostowego – 122 735,55 zł
 • Rozbudowa drogi ul. Astrów w sołectwie Jasienica wraz z rozbudową obiektu mostowego – 100 000 zł
 • Pozostałe projekty dróg, parkingów i odwodnień – 50 000 zł
 • Rozbudowa układu drogowego w sąsiedztwie węzła drogi ekspresowej S52 w Jasienicy, etap II – 5 294 274,35 zł, całość 10 075 787,35 zł
 • Rozbudowa układu drogowego w sąsiedztwie węzła drogi ekspresowej S52 w Jasienicy, etap I – 169 125 zł, całość 4 734 022 zł
 • Rozbudowa drogi w sołectwach Biery i Świętoszówka – 5 873 643,44 zł, całość 8 209 630 zł
 • Wykonanie dojścia łączącego drogę gminną ul. Grabinka z drogą powiatową ul. Centralna w sołectwie Międzyrzecze Górne – 70 000 zł
 • Wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych, w tym remonty cząstkowe – 6 809 092,45 zł
 • Dotacja dla Powiatu Bielskiego na budowę chodnika przy drodze powiatowej ul. Łaziańska w Jasienicy, dokumentacja – 70 000 zł
 • Dotacja dla Powiatu Bielskiego na budowę chodnika przy drodze powiatowej ul. Strumieńska w Jasienicy od węzła z drogą ekspresową do drogi wojewódzkiej – 100 000 zł
 • Dotacja dla Powiatu Bielskiego na budowę chodnika przy drodze powiatowej ul. Roztropicka w Rudzicy, dokumentacja – 100 000 zł

Ważne inwestycje z zakresu sportu i rekreacji

 • Budowa straganów na obiekcie „Drzewiarz” – 532 000 zł, całość 740 690,00 zł
 • Budowa zaplecza socjalno-sportowego przy boisku do piłki nożnej w Mazańcowicach, projekt i realizacja – 2 280 000 zł, całość 3 280 000,00 zł
 • Modernizacja (remont) obiektów sportowych „orliki” na terenie gminy Jasienica – 587 817 zł
 • Budowa wiaty z grillem w sołectwie Iłownica – 50 000 zł
 • Budowa budynku socjalnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną oraz rozbiórka dwóch budynków w Landeku – 500 000 zł, całość 2 500 000,00 zł
 • Utwardzenie terenu przy budynku GOK-u w Mazańcowicach – 360 000 zł

Ważne inwestycje kanalizacyjne:

 • Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwach Jasienica-Biery od ul. Cieszyńskiej w Jasienicy do ul. Bocznej w Bierach – 4 319 000 zł, całość 6 305 000 zł
 • Kanalizacja sanitarna Jasienica-Biery, ul. Słoneczna z wpięciem do kanalizacji sanitarnej w Jaworzu – 265 000 zł, całość 367 000 zł

Wójt Gminy Jasienica

Janusz Pierzyna

Zobacz też:

Nagroda dla pszczelarza

Krzysztof Gruszka, właściciel pasieki w Międzyrzeczu Górnym, został uhonorowany Srebrną Odznaką Polskiego Związku Pszczelarskiego.

Medal dla Jasienicy

Gmina Jasienica otrzymała jubileuszowy medal Związku Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej.

WÓJT GOŚCIEM RADIA BIELSKO

O geotermii w Grodźcu, budowie nowego węzła na trasie S-52 w tej samej miejscowości, rewitalizacji starej drogi Bielsko-Biała - Cieszyn, defibrylatorze w Jasienicy i finale WOŚP mówił wójt Janusz Pierzyna w Radiu Bielsko.

Logo Monitor Polski
Logo Dziennik Ustaw
Logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
Logo Związek Powiatów Polskich
Logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
Logo Powiatu Bielskiego
Logo Śląskie. Pozytywna energia
Logo Euroregion Śląsk Cieszyński
Logo LGD Ziemia Bielska
Logo Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Zobacz najnowszy numer

miesięcznika gminy Jasienica