Informacje o dostępności

Deklaracja dostępności

Gmina Jasienica zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej jasienica.pl.

Data publikacji strony internetowej: 27 marca 2020 roku.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 9 grudnia 2022 roku.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób Głuchych.

Oświadczenie sporządzono dnia 27.03.2020r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Tomasz Tatoń, tomasz.taton@jasienica.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 33 472-62-08. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z zadaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Zadanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej zadanie, wskazanie, o która stronę internetowa lub aplikacje mobilna chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba zadająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować zadanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z zadaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego zadanie, kiedy realizacja zadania będzie możliwa, przy czym termin ten nie możne być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z zadaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny możne zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji zadania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący zadanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku Urzędu Gminy prowadzą dwa wejścia. Przy wejściu głównym brak jest schodów, natomiast do wejścia znajdującego się z tyłu budynku prowadzą schody. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze.

W budynku na dzień dzisiejszy brak jest windy, natomiast obecnie trwa rozbudowa tut. Urzędu, w której winda jest planowana. Wzdłuż schodów prowadzących na piętra znajdują się barierki. Dziennik podawczy znajduje się na parterze budynku, zaraz po prawej stronie przy wejściu głównym, gdzie znajdują się pracownicy udzielający pomocy.

Przy wejściu głównym (po prawej stronie budynku) znajdują się miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych.

Brak toalet dostosowanych do osób niepełnosprawnych.

Pomoc w nawigacji

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów z nawigacja zalecamy kombinacje klawiszy:

 • CTRL + F5 - ponowne załadowanie zawartości strony.

Serwis jest dostosowany do obsługi zarówno myszka jak i sama klawiatura, za pomocą klawiszy:

 • TAB - przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia
 • SHIFT + TAB - przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia
 • ENTER - wykonanie domyślnej akcji, zwykle wciśniecie przycisku OK
 • - przewijanie widocznej części strony
 • Alt + 0 strona główna
 • Alt + 6 komunikaty
 • Alt + 7 aktualności
 • Alt + 9 gazeta Jasienica
 • Alt+S - Zmniejszenie rozmiaru czcionki
 • Alt+N - Przywrócenie domyślnego rozmiaru czcionki
 • Alt+B - Zwiększenie rozmiaru czcionki

Ułatwienia dla osób niewidomych i nidowidzących

Korzystanie z serwisu ułatwia wykorzystanie skrótów klawiaturowych.

Skróty klawiaturowe

 • Alt + 4 wersja o wysokim kontraście
 • Alt + 5 wersja bez wysokiego kontrastu

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Tomasz Tatoń, tomasz.taton@jasienica.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 33 472-62-08.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Logo Monitor Polski
Logo Dziennik Ustaw
Logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
Logo Związek Powiatów Polskich
Logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
Logo Powiatu Bielskiego
Logo Śląskie. Pozytywna energia
Logo Euroregion Śląsk Cieszyński
Logo LGD Ziemia Bielska
Logo Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Zobacz najnowszy numer

miesięcznika gminy Jasienica