DLACZEGO WIĘCEJ ZA ŚMIECI?

2019-01-18

Od lutego mieszkańcy Jasienicy będą płacić za odbiór odpadów o 4 zł więcej, niż dotychczas.

Podwyżka wynika z wyższych kosztów prowadzenia gospodarki odpadami, m.in. opłaty za korzystanie ze środowiska, stawek za poszczególne frakcje, a także znaczącego wzrostu wywożonych odpadów.

S tawka od lutego wzrasta do 15 zł miesięcznie od mieszkańca, zaś w przypadku, gdy na posesji śmieci nie są segregowane – do 30 zł.

Jak wyjaśnia zastępca wójta gminy Jasienica Krzysztof Wieczerzak, przepisy mówią, że gospodarowanie odpadami w obrębie każdej gminy musi się w całości bilansować. To więc z opłat pobieranych bezpośrednio od mieszkańców z posesji zamieszkanych oraz za pojemniki z posesji niezamieszkanych utrzymywana jest gminna gospodarka odpadami. Tymczasem koszty z roku na rok rosną. W ciągu czterech lat obowiązywania nowego systemu gospodarki odpadami i ich segregacji znacząco zmieniły się zarówno stawki, jak i ilość zbieranych odpadów.

To właśnie te czynniki mają odzwierciedlenie w obecnej podwyżce opłat. I tak stawka za przyjmowanie papieru i tektury, podobnie jak metalu, wzrosła 10-krotnie (z 1 zł za tonę do 10 zł), zużytych opon 5-krotnie (z 55 zł do 250 zł), z kolei za tworzywa sztuczne aż 170-krotnie (z 1 zł na 170 zł)! Ilość zebranych odpadów tej ostatniej frakcji również w tym wzrosła – z 350 w 2017 r. do 400 ton w 2018 r. Już choćby w tym punkcie widać wyraźnie, jak to wpłynęło na wysokość rachunków Gminy Jasienica za gospodarkę odpadami.

Na tym jednak lista wzrostu stawek i ilości odpadów się nie kończy. Stawki za szkło wzrosły z 10 do 35 zł, odpadów kuchennych ze 160 do 260 zł przy jednoczesnym wzroście ilości z 1 tys. ton do blisko 1,2 tys. Za trawę stawka zwiększyła się wprawdzie „tylko” z 280 do 295 zł, ale przybywa tej frakcji (z 635 ton do 780 ton rocznie). Podobnie jest z odpadami wielkogabarytowymi – stawka zmieniła się z 250 do 300 zł, jednocześnie porównując 2017 z 2018 r. zwiększyła się ilość z 250 ton do 370 zł.

Najbardziej jednak pod tym względem na cenę wpłynęły koszty za odpady niesegregowane (tzw. zmieszane) – stawka wzrosła z 250 do 340 zł za tonę, przy czym ten rodzaj zawsze stanowił ogromną część wywożonych odpadów – 2,4 tys. ton w 2018 r. Łącznie z 1,9 tys. ton śmieci rocznie w 2012 r. w gminie Jasienica ilość odbieranych wszystkich odpadów wzrosła do prawie 8 tys. ton w ub.roku. Oznacza to, że w porównaniu z pierwotnymi kalkulacjami nastąpił wzrost aż o 650 ton.

Jak wyjaśnia zastępca wójta Krzysztof Wieczerzak, żaden z tych czynników wpływających na wysokość wydatków za gospodarkę odpadami nie zależy od Gminy Jasienica. Odpadów, gromadzonych przez mieszkańców, stale przybywa, z kolei stawki są ustalane przez bielski Zakład Gospodarki Odpadami. Ten zaś tłumaczy podwyżki „wzrostem opłaty za korzystanie ze środowiska, kosztów utrzymania właściwego stanu technicznego infrastruktury zakładu oraz kosztów wynagrodzeń, wynikających ze wzrostu płacy minimalnej”. I tak np. opłata za korzystanie ze środowiska wzrosła ze 115 zł za tonę w 2013 r. do 140 zł w 2018 r. Bielski ZGO dla Gminy Jasienica stanowi odgórnie wyznaczoną tzw. Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych.

Na ostateczne koszty całej gospodarki odpadami ma jeszcze wpływ cena za usługę wywozu śmieci. Składa się na nią, oprócz samej usługi wywozu odpadów z posesji również m.in. prowadzenie PSZOK, do którego swoje odpady w 2018 r. przywiozło blisko 10 tys. mieszkańców. Dodatkowo usługa zawiera koszt udostępnienia pojemników czy rozdysponowania worków do selektywnej zbiórki odpadów. Od 2017 r. do końca tego roku cena tej usługi pozostanie niezmienna – wynosi 2,34 mln zł, co stanowi zaledwie połowę wszystkich kosztów związanych z wywozem odpadów, które w tym roku wyniosą łącznie 4,55 mln zł. W ubiegłym roku całość gospodarki odpadami w gminie Jasienica kosztowała 4,5 mln zł, z czego wpływy od właścicieli nieruchomości wyniosły jedynie 3,618 mln zł, były więc o 815 tys. zł mniejsze, niż rzeczywiście poniesione koszty. (Łu)

Logo Monitor Polski
Logo Dziennik Ustaw
Logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
Logo Związek Powiatów Polskich
Logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
Logo Powiatu Bielskiego
Logo Śląskie. Pozytywna energia
Logo Euroregion Śląsk Cieszyński
Logo LGD Ziemia Bielska
Logo Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej