DODATEK ELEKTRYCZNY

2022-12-01 - 2023-01-31

Informujemy, że od dnia 1.12.2022 r. można składać wnoski o dodatek elektryczny.

 • Warunki przyznania

Dodatek elektryczny przysługuje odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w przypadku gdy:

 1. główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną, 
 2. źródło to zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz centralnej ewidencji emisyjności budynków  CEEB, do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu - w przypadku nowych źródeł ogrzewania. 

Oba warunki muszą być spełnione łącznie.

 • Wysokość dodatku elektrycznego:

1000 zł. - dla gospodarstwa domowego

1500 zł. - w przypadku gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w tym samym miejscu zamieszkania w 2021 r. wyniosło więcej niż 5 MWh.

Przez gospodarstwo domowe rozumie się:

 1. osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo jednoosobowe),
 2. osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku , wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek elektryczny przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest wypłacany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

WYJĄTEK: jeśli pod jednym adresem, ale w odrębnych lokalach mieszka kilka gospodarstw domowych i wykorzystują one różne lub współdzielone źródła ogrzewania wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, to każdemu z tych gospodarstw domowych będzie przyznany dodatek elektryczny. Dodatek będzie mógł zostać przyznany po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego, z którego będzie wynikać zamieszkiwanie pod jednym adresem w odrębnych lokalach kilku gospodarstw domowych oraz wykorzystywanie przez te gospodarstwa oddzielnego lub współdzielonego źródła ogrzewania.

 • Dodatek elektryczny nie przysługuje:
 1. w przypadku gdy gospodarstwo domowe zamieszkuje pod adresem, w którym jest wykorzystywana energia elektryczna pochodząca z mikroinstalacji w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, która jest rozliczana zgodnie z zasadami określonymi w art. 4 tej ustawy,
 2. osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477 i 1692),
 3. gospodarstwom domowym, objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego,
 4. gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku dotyczącym niektórych źródeł ciepła np. drewno kawałkowe, pelet drzewny, kocioł olejowy, skroplony gaz LPG.
 • Wymagane dokumenty
 1. Wypełniony formularz wniosku o dodatek elektryczny, który składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej wniosek. Osoba składająca wniosek o dodatek elektryczny jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym.
 2. Rozliczenie lub zaświadczenie z przedsiębiorstwa energetycznego potwierdzające zużycie energii elektrycznej w 2021 r. przekraczające 5MWh, w przypadku niższego zużycia energii ostatnia faktura za energię elektryczną.
 3. Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości do wglądu. 
  W sytuacji składania wniosku w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym, dostarczenie dokumentu tożsamości do wglądu nie jest wymagane. W pozostałych sytuacjach dowód osobisty lub inny dokument tożsamości musi być okazywany przy składaniu wniosku.

W przypadku składania kserokopii dokumentów należy przedłożyć ich oryginały do wglądu.

 • Terminy i sposób załatwiania

Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego składa się w terminie od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 1 lutego 2023 r.

Wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego złożone po dniu 1 lutego 2023 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Dodatek elektryczny wypłaca się w terminie do dnia 31 marca 2023 r.

Jeżeli podczas weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego wystąpią wątpliwości dotyczące gospodarstwa domowego wnioskodawcy, osoba upoważniona przez wójta może przeprowadzić wywiad środowiskowy, który ma na celu ustalenie faktycznego stanu danego gospodarstwa domowego zgodnie z art. 27 ust. 3 odpowiednio pkt 1 i 2.

Wywiad środowiskowy przeprowadza się w miejscu zamieszkania wnioskodawcy. Niewyrażenie zgody na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego, lub uniemożliwienie jego przeprowadzenia, stanowi podstawę do odmowy przyznania dodatku elektrycznego.

Przyznanie dodatku elektrycznego nie wymaga wydania decyzji administracyjnej.

Odmowa przyznania dodatku elektrycznego, uchylenie oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku elektrycznego wymagają wydania decyzji administracyjnej.

Informacja o przyznaniu dodatku elektrycznego przesyłana jest na wskazany adres poczty elektronicznej, o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego, odbierając ten wniosek od wnioskodawcy informujemy o możliwości osobistego odbioru informacji. Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku elektrycznego nie wstrzymuje wypłat tego dodatku. 

Informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

 • Sposób dostarczenia dokumentów

Wymagane dokumentów należy:

 1.  Złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Jasienica, w godzinach pracy urzędu;
 2.  Przesłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Jasienica, 43-385 Jasienica 159;
 3.  Elektronicznie – wypełniony wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy za pomocą platformy ePUAP /GminaJasienica/SkrytkaESP.

Informacja telefoniczna pod numerem: 33/ 472 62 00

 Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2127).
 • Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2443).

Ze względu na ochronę danych osobowych telefonicznie udzielane są wyłącznie informacje ogólne.

 Lista plików:

Plakat informacyjny o dodatku elektrycznym

Zobacz też:

DOKUMENTY ZASTRZEŻONE

Kampania Informacyjna DOKUMENTY ZASTRZEŻONE, której celem jest przeciwdziałanie przestępstwom z użyciem skradzionych i zagubionych dokumentów tożsamości.

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY

AQUA S.A. w Bielsku-Białej przedstawia informację dotyczącą jakości wody przeznaczonej do spożycia. Dane obejmują czwarty kwartał 2022 roku. 

Jak przekazać 1,5% na OPP

Chcesz przekazać 1,5% podatku na wybraną Organizację Pożytku Publicznego? Sprawdź, jak tego dokonać.

Logo Monitor Polski
Logo Dziennik Ustaw
Logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
Logo Związek Powiatów Polskich
Logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
Logo Powiatu Bielskiego
Logo Śląskie. Pozytywna energia
Logo Euroregion Śląsk Cieszyński
Logo LGD Ziemia Bielska
Logo Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Zobacz najnowszy numer

miesięcznika gminy Jasienica