Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

W zakresie oceny oddziaływania na środowisko mają zastosowanie przepisy:

 • ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020r., poz. 283 z późn. zm.),
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019, poz. 1839) oraz
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku. (Dz.U. z 2010r., nr 215, poz. 1415).

Zgodnie z art. 71. ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r., poz. 2081) uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych przedsięwzięć : Art. 71 [Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach] ust. 2

 • Orzeczenia: tezowane 26, nietezowane 803
 • Praktyczne wyjaśnienia: 4
 • Art. 71 [Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach] ust. 2 pkt 1
 • Orzeczenia: tezowane 2, nietezowane 157
 1. mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,
 2. przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Ocena oddziaływania na środowisko jest jednym z podstawowych narzędzi zarządzania ochroną środowiska w procesach rozwoju, wpisującym się w zasadę zrównoważonego rozwoju. Procedura Oceny oddziaływania na środowisko ma dostarczyć podejmującemu decyzję organowi administracji publicznej informacji, czy ingerencja inwestycji w środowisko, została zaplanowana w sposób optymalny i czy korzyści wynikające z jej realizacji rekompensują straty w środowisku, jakie zwykle są niemożliwe do uniknięcia. Środowisko jest tu rozumiane nie tylko jako środowisko przyrodnicze, ale także jako środowisko społeczne.

Procedura Oceny oddziaływania na środowisko przeprowadzana jest, gdy przedsięwzięcie może zawsze znacząco albo potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. O tym, która inwestycja może zostać zakwalifikowana do jednej z powyższych kategorii decyduje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 09.11.2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019, poz. 1839)

W ramach postępowania administracyjnego, które kończy się wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, określa się:

 • Bezpośredni i pośredni wpływ planowanego przedsięwzięcia na:
  • środowisko przyrodnicze,
  • środowisko społeczne, w tym na zdrowie i warunki życia ludzi, na dobra materialne, oraz na zabytki kultury,
  • wzajemne powiązania między powyższymi elementami,
  • dostępność do złóż kopalin.
 • Możliwości oraz sposoby zapobiegania i łagodzenia negatywnego oddziaływania na środowisko.
 • Wymagany zakres monitoringu, który w przypadku bardziej uciążliwych inwestycji pozwoli na określenie rzeczywistych oddziaływań na środowisko przyrodnicze i społeczne w trakcie eksploatacji i ewentualnie na korektę zastosowanych środków łagodzących oddziaływania negatywne.

Istotą procedury Oceny oddziaływania na środowisko, jako instrumentu prewencyjnego, jest zatem przewidywanie potencjalnych zagrożeń – jeszcze na etapie planowania inwestycji – które mogą wywierać znaczący wpływ na środowisko, a następnie przeciwdziałanie im lub ich ograniczanie.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Jasienica, tel. 33 472 62 00 wew. 212.

 

Formularze do pobrania:

 

Wzór karty informacyjnej

Oświadczenie o realizacji przedsięwzięcia

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Logo Monitor Polski
Logo Dziennik Ustaw
Logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
Logo Związek Powiatów Polskich
Logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
Logo Powiatu Bielskiego
Logo Śląskie. Pozytywna energia
Logo Euroregion Śląsk Cieszyński
Logo LGD Ziemia Bielska
Logo Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Zobacz najnowszy numer

miesięcznika gminy Jasienica