Dofinansowywanie do wymiany źródeł ciepła

W dniu 5 grudnia 2019r. Uchwałą Nr XIII/189/19 Rada Gminy Jasienica przyjęła regulamin udzielania z budżetu Gminy Jasienica dotacji celowej na dofinasowanie związane z wymianą źródła ogrzewania na ogrzewanie ekologiczne w budynkach mieszkalnych i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Jasienica, na podstawie którego mieszkańcy Gminy Jasienica mogą się starać o dofinasowanie związane z wymianą kotłów.

Wnioski o udzielenie dotacji planowane do realizacji należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Jasienica najpóźniej w terminie do 15 listopada danego roku budżetowego.

Wnioski rozpatrywane będą według kolejności wpływu.

Po przeprowadzeniu pierwszych oględzin i potwierdzeniu stanu zasilania instalacji c.o. wnioskodawca zawiera z Gminą Jasienica umowę cywilno-prawną w przedmiocie otrzymania dotacji.

Wnioskodawca po podpisaniu umowy z Gminą Jasienica przystępuje do wymiany źródła c.o. we wnioskowanym budynku/lokalu mieszkalnym.
Realizacja zadania winna nastąpić najpóźniej do 05 grudnia roku budżetowego.

Wnioskodawca po zakończeniu wymiany źródła ogrzewania pisemnie zawiadamia Wójta Gminy Jasienica o gotowości do odbioru zamontowanego nowego niskoemisyjnego źródła grzewczego w terminie nie później niż do dnia 05 grudnia roku budżetowego

Wszystkie dokumenty wymagane do rozliczenia winny być wystawione nie wcześniej niż w dniu podpisania umowy przez wnioskodawcę na dotację (nie dotyczy umowy na odbiór paliwa gazowego do celów grzewczych) i przedłożone w tut. Urzędzie po przeprowadzonych drugich oględzinach w terminie 14 dni jednak nie później niż do 05 grudnia roku budżetowego.

Wypłata przyznanych środków finansowych następuje w terminie14 dni od daty uzupełnienia wniosku o wszystkie niezbędne dokumenty wymagane do rozliczenia zadania, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia roku budżetowego.

UWAGI:

Warunkiem koniecznym do uzyskania dofinansowania do kosztów przedsięwzięcia związanego ze zmianą źródła centralnego ogrzewania jest jego realizacja w okresie od dnia podpisania umowy o dotację nie później niż do dnia 05 grudnia roku budżetowego.

Dofinansowaniem nie mogą być objęte kotły c.o. zamontowane i uruchomione przed podpisaniem umowy.

Warunkiem niezbędnym uzyskania dofinansowania jest likwidacja starego źródła ciepła.

Wnioskodawca dokonuje we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność doboru nowego źródła ciepła oraz wyboru dostawcy i instalatora.

W przypadku wyczerpania środków finansowych, przeznaczonych na wypłatę dotacji w danym roku budżetowym, wnioski niezakwalifikowane do dofinansowania pozostaną bez rozpatrzenia o czym powiadamia się wnioskodawcę.

Wnioski pozostające bez rozpatrzenia nie przechodzą na kolejny rok.

Wnioskodawcy, o których mowa powyżej mogą ubiegać o dofinansowanie w następnym roku budżetowym po zabezpieczeniu środków finansowych na ten cel.

 

Formularze do pobrania:

Wniosek o dofinansowanie do zmiany źródła ogrzewania na ekologiczne w budynkach lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Jasienica.
Oświadczenie do prawa dysponowania nieruchomością.
Regulamin udzielania z budżetu Gminy Jasienica dotacji celowej na dofinansowanie związane z wymianą źródła ogrzewania na ogrzewanie ekologiczne w budynkach mieszkalnych i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Jasienica
Zmiana do uchwały nr XIII/189/19 Rady Gminy Jasienica z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie regulaminu udzielania z budżetu Gminy Jasienica dotacji celowej na dofinansowanie związane z wymianą źródła ogrzewania na ogrzewanie ekologiczne w budynkach mieszkalnych i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Jasienica (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 12 grudnia 2019 r. poz. 8751)

 

Informacje na temat dofinasowania udzielanego na podstawie ww. regulaminu można uzyskać w Urzędzie Gminy Jasienica – Referat GKOŚ pok. 101, 102 tel. 33 4726200 wew. 211, 212.

Inne źródła dofinasowania.

O dofinasowanie obejmujące wymianę starych źródeł ciepła – pieców i kotłów na paliwa stałe/zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu priorytetowego. Wymiana źródła ciepła jest warunkiem umożliwiającym skorzystanie z pozostałych form dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Katowicach (WFOŚiGW).

Mieszkańcy zainteresowani dofinansowaniem do wymiany źródeł ciepła na ekologiczne, zastosowania odnawialnych źródeł energii oraz wykonania termomodernizacji budynków jednorodzinnych mają możliwość skorzystania z Programu „Czyste Powietrze” skierowanego do właścicieli lub współwłaścicieli domów jednorodzinnych.

W przypadku budynków istniejących, w zakres dofinansowania można zaliczyć również prace dotyczące zmniejszenia energochłonności budynku (ocieplenie ścian, wymiana okien i drzwi, modernizacja instalacji c.o. i c.w.u., montaż instalacji wentylacyjnej z odzyskiem ciepła). Rodzaje przedsięwzięć podlegających dofinansowaniu uzależnione są od daty wydania pozwolenia na budowę budynku oraz zainstalowanego źródła ciepła.

Ponadto, w zakres dofinansowania można zaliczyć zakup i montaż mikro instalacji fotowoltaicznej i kolektorów słonecznych, które mogą zostać dofinansowane w formie pożyczki.

Mieszkańcy mają możliwość składania wniosków o dofinansowanie w terminie  od 19 września 2018r. do 30 czerwca 2027r.:

  • w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Katowicach,
  • za pośrednictwem strony internetowej www.portal.wfosigw.katowice.pl

Bliższych informacji udziela:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice. Telefon: (32) 60 32 252, (32) 60 32 200. https://www.wfosigw.katowice.pl/program-czyste-powietrze

https://czystepowietrze@wfosigw.katowice.pl,
biuro@wfosigw.katowice.pl

Fundusz zaprasza wszystkich mieszkańców województwa śląskiego do 3 punktów informacyjnych obsługujących Program „Czyste powietrze” w następujących lokalizacjach:

  1. Katowice, ul. Wita Stwosza 2 (punkt czynny w poniedziałki od 7.30 do 17.00, od wtorku do piątku od 7.30 do 14.30)
  2. Bielsko - Biała, ul. Legionów 57 (punkt czynny w dni robocze w godzinach od 9:00 do 14:00)
  3. Częstochowa, ul. Jana III Sobieskiego 7 (II piętro, punkt czynny w dni robocze w godzinach od 9:00 do 14:00)
Logo Monitor Polski
Logo Dziennik Ustaw
Logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
Logo Związek Powiatów Polskich
Logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
Logo Powiatu Bielskiego
Logo Śląskie. Pozytywna energia
Logo Euroregion Śląsk Cieszyński
Logo LGD Ziemia Bielska
Logo Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Zobacz najnowszy numer

miesięcznika gminy Jasienica