Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Zgodnie z zapisami art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2019r. poz. 1437) rada gminy uchwala regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Regulamin jest aktem prawa miejscowego.

W dniu 20 sierpnia 2019r. uchwałą Nr X/136/19 Rada Gminy Jasienica przyjęła Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Jasienica, która została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dniu 26 sierpnia 2019r. pod poz. 5679.

Pełną treść regulaminu można zobaczyć tutaj.

System zaopatrzenia gminy Jasienica w wodę tworzą:

  • Przedsiębiorstwo wodno–kanalizacyjne „AQUA” S.A.
  • Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej;
  • Spółka Wodno Wodociągowa w Rudzicy;
    • Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Czechowice-Dziedzice;
    • Zakład Komunalny w Jasienicy;
    • Urząd Gminy Jasienica.

 

Woda dostarczana mieszkańcom gminy Jasienica spełniała wymogi rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. (Dz.U. z 2017r., poz. 2294), co potwierdzają wyniki badań jakości wody, wykonywane przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Bielsku-Białej, które są publikowane na stronie internetowej tut. Urzędu.

Na terenie gminy Jasienica zlokalizowane są trzy zbiorniki retencjonujące wodę na sieci, z których następnie poprzez zestawy pompowe woda jest przesyłana pod odpowiednim ciśnieniem do odbiorców.

System ten umożliwia dostęp do wody pitnej ponad 80% mieszkańców naszej gminy.

System kanalizacyjny gminy Jasienica obsługują dwa przedsiębiorstwa tj. Zakład Komunalny w Jasienicy i „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej. Ścieki z terenu gminy Jasienica są zrzucane (dostarczane) na oczyszczalnię ścieków w Wapienicy. Systemy kanalizacyjne z uwagi na duże zróżnicowanie terenu gminy pracują w systemie grawitacyjno-pompowym (sześć pompowni).

W ramach właściwego gospodarowania nieczystościami ciekłymi również mieszkańcy podejmują własną inicjatywę poprzez zabudowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

Logo Monitor Polski
Logo Dziennik Ustaw
Logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
Logo Związek Powiatów Polskich
Logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
Logo Powiatu Bielskiego
Logo Śląskie. Pozytywna energia
Logo Euroregion Śląsk Cieszyński
Logo LGD Ziemia Bielska
Logo Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Zobacz najnowszy numer

miesięcznika gminy Jasienica