Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Wyciąg z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019r. poz. 1396).

Art.  152. [Zgłoszenie instalacji nie wymagającej uzyskania zezwolenia]

 1. Instalacja, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogąca negatywnie oddziaływać naśrodowisko, podlega zgłoszeniu organowiochrony środowiska, z zastrzeżeniem ust. 8.
 2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać:
  1. oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby;
  2. adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji;
  3. rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług;
  4. czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny);
  5. wielkość i rodzaj emisji;
  6. opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji;
  7. informację, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.
  8. (uchylony).
  9. (uchylony).
 3. Prowadzący instalację, o której mowa w ust. 1, jest obowiązany do dokonania zgłoszenia przed rozpoczęciem jej eksploatacji, z zastrzeżeniem ust. 5. Przepis art. 64 ust. 2 Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio.
 4. Do rozpoczęcia eksploatacji instalacji nowo zbudowanej lub zmienionej w sposób istotny można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.
 5. Sprzeciw, o którym mowa w ust. 4, jest wnoszony, jeżeli:
  1. eksploatacja instalacji objętej zgłoszeniem powodowałaby przekroczenie standardów emisyjnych lub standardów jakości środowiska
  2. instalacja nie spełnia wymagań ochrony środowiska, o których mowa w art. 76 ust. 2 pkt 1 i 2.

Art.  76. [Wymagania ochrony środowiska dla nowo zbudowanego lub przebudowanego obiektu budowlanego, zespołu obiektów lub instalacji]

 1. Nowo zbudowany lub przebudowany obiekt budowlany, zespół obiektów lub instalacja nie mogą być oddane do użytkowania, jeżeli nie spełniają wymagań ochrony środowiska, o których mowa w ust. 2.
 2. Wymaganiami ochrony środowiska dla nowo zbudowanego lub przebudowanego obiektu budowlanego, zespołu obiektów lub instalacji są:
  1. wykonanie wymaganych przepisami lub określonych w decyzjach administracyjnych środków technicznych chroniących środowisko;
  2. zastosowanie odpowiednich rozwiązań technologicznych, wynikających z ustaw lub decyzji;
  3. uzyskanie wymaganych decyzji określających zakres i warunki korzystania ze środowiska;
  4. 31 (uchylony).
 3. Nowo zbudowany lub przebudowany obiekt budowlany, zespół obiektów lub instalacja nie mogą być eksploatowane, jeżeli w okresie 30 dni od zakończenia rozruchu nie są dotrzymywane wynikające z mocy prawa standardy emisyjne albo określone w pozwoleniu warunki emisji, ustalone dla fazy po zakończeniu rozruchu.

Wniosek do pobrania

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Jasienica, tel. 33 472 6212.

logo Monitor Polski

Logo Monitor Polski
Logo Dziennik Ustaw
Logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
Logo Związek Powiatów Polskich
Logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
Logo Powiatu Bielskiego
Logo Śląskie. Pozytywna energia
Logo Euroregion Śląsk Cieszyński
Logo LGD Ziemia Bielska
Logo Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Zobacz najnowszy numer

miesięcznika gminy Jasienica