Program usuwania azbestu

Przepisy regulujące kwestię postępowania z azbestem określają :

 • ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019, poz. 1396),
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń w których był lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz.U. z 2011, nr 8, poz. 31) oraz
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz.U. z 2005r., nr 216, poz. 1824)

Prawidłowe zabezpieczenie wyrobów zawierających azbest zapewnia bezpieczeństwo przez ok. 30 lat. Potem stan techniczny większości z nich będzie nieuchronnie pogarszał się. Dlatego jedynym sposobem wykluczenia niebezpieczeństwa związanego z azbestem jest jego stopniowe usuwanie z naszego otoczenia. Prace te zgodnie z obowiązującym od 14 maja 2002r.Programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski powinny zostać zakończone do 2032 r.

Informator o bezpiecznym użytkowaniu oraz usuwaniu wyrobów zawierających azbest.

 1. Azbest jest groźny dla zdrowia, gdy unosi się w powietrzu i jest możliwość wdychania jego włókien.
 2. Włókienka azbestu są bardzo małe, niewidoczne dla oka i niewyczuwalne w dotyku dlatego jedynym ostrzeżeniem dla człowieka jest świadomość zagrożenia.
 3. Właściwe postępowanie skutecznie minimalizuje ryzyko.
 4. Jeżeli w domu lub na terenie posesji znajdują się wyroby zawierające azbest to należy je utrzymywać w dobrym stanie technicznym.
 5. Jeśli wszystkie użytkowane wyroby zawierające azbest są w dobrym stanie, nie posiadają pęknięć, ułamań lub innych uszkodzeń możesz nadal śmiało te wyroby użytkować.
 6. Jeśli wyroby zawierające azbest są uszkodzone, popękane, lub widoczna jest erozja ich powierzchni to powinieneś jak najszybciej usunąć takie wyroby.
 7. Usuwanie wyrobów zawierających azbest najlepiej zlecić firmie posiadającej stosowne uprawnienia i doświadczenie.
 8. Najistotniejsze podczas usuwania azbestu jest stosowanie zasad obniżających pylenie poprzez nawilżanie wyrobu przed oraz w trakcie demontażu, wykluczenie w miarę możliwości obróbki mechanicznej demontowanego wyrobu, nie posługiwanie się narzędziami elektrycznymi (jak piły, wiertarki, ) ale narzędziami ręcznymi najlepiej wolnoobrotowymi, demontowanie elementów w całości, nie łamanie płyt oraz szczelne opakowanie usuniętych wyrobów.
 9. Zdemontowane wyroby zawierające azbest są odpadami niebezpiecznymi i zakazane jest powtórne ich użycie.
 10. Składowanie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest dopuszczalne jest tylko na przeznaczonych do tego celu składowiskach.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Jasienica, tel. 33 472 62 12.

 

Formularze do pobrania:

 

Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania

Informacja o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone

Logo Monitor Polski
Logo Dziennik Ustaw
Logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
Logo Związek Powiatów Polskich
Logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
Logo Powiatu Bielskiego
Logo Śląskie. Pozytywna energia
Logo Euroregion Śląsk Cieszyński
Logo LGD Ziemia Bielska
Logo Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Zobacz najnowszy numer

miesięcznika gminy Jasienica