Usuwanie drzew i krzewów

Podstawa prawna ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 55 z późn. zm.)

Zezwolenia na wycinkę drzewa/drzew/krzewów:

Usunięcie drzew lub krzewów zgodnie z art. 83 ust.1 ustawy o ochronie przyrody, może nastąpić po uzyskaniu zezwolenie wydanego na wniosek:

 • posiadacza nieruchomości za zgodą właściciela nieruchomości;
 • właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny- jeżeli drzewo lub krzew zagrażają funkcjonowaniu tych urządzeń.

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa/drzew z nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych, na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Zgodnie z art.83f ust. 4 ustawy o ochronie przyrody osoby fizyczne (właściciele) nieruchomości mają obowiązek dokonania zgłaszania zamiaru usunięcia drzew, których obwody pni na wysokości 5 cm powyżej gruntu przekraczają:

 • 80 cm w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
 • 65 cm w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
 • 50 cm w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Zgłoszenie wycinki drzew rosnących na gruntach osób fizycznych zawiera:

 • imię i nazwisko wnioskodawcy,
 • oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte,
 • rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.

W przypadku drzew usuwanych z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, zgłoszenia należy kierować do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków delegatury w Bielsku-Białej.

Powyższy obowiązek nie dotyczy:

 • Powyższy obowiązek nie dotyczykrzewów rosnących w skupisku o powierzchni do 25m2,
 • krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni.

W terminie 21 dni od dnia doręczenie zgłoszenia organ dokonuje oględzin w terenie wnioskowanego do usunięcia zadrzewienia.

Z oględzin sporządza się protokół.

W terminie 14 dni od dnia oględzin organ przyjmujący zgłoszenie może, w drodze decyzji administracyjnej wnieść sprzeciw w przypadku:

 • lokalizacji drzewa:
  • na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,
  • na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń lub chronionym innymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
  • na terenach objętych formami ochrony przyrody.

Usunięcie drzewa może nastąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie.

W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin usunięcie drzewa może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.

Jeżeli w terminie 5 lat od daty dokonania oględzin, właściciel nieruchomości wystąpi o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę, a budowa ta będzie mieć związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, na podstawie zgłoszenia, wówczas na właściciela nieruchomości w drodze decyzji administracyjnej organ nakłada obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.

Wymagane załączniki do zgłoszenia:

 • zgoda właściciela nieruchomości, jeżeli posiadacz nie jest jej właścicielem lub użytkownikiem wieczystym,
 • rysunek lub mapka określająca usytuowanie drzewa/drzew/krzewów na nieruchomości w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących na tej nieruchomości.

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa/drzew z nieruchomości nie podlega opłacie skarbowej.

W terminie 21 dni urząd przyjmujący zgłoszenie przeprowadzi oględziny przeznaczonych do usunięcia drzew.

Gdy zgłoszenie nie zawiera wszystkich elementów wskazanych powyżej, na zgłaszającego zostanie nałożony obowiązek uzupełnienia zgłoszenia w terminie 7 dni – nałożenie obowiązku uzupełnienia zgłoszenia przerywa bieg 14-dniowego terminu.

W terminie 14 dni od daty dokonania oględzin organ przyjmujący zgłoszenie, może w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw, co do zamiaru usunięcia drzew.

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów, zawiera:

 • imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości albo właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;
 • oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością (z podaniem numeru Księgi Wieczystej przy własności, współwłasności, użytkowaniu wieczystym, współużytkowaniu wieczystym lub innego dokumentu w pozostałych przypadkach - dzierżawa, najem itp.) albo oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;
 • zgodę właściciela/współwłaścicieli nieruchomości, jeżeli jest wymagana, lub oświadczenie o udostępnieniu przez spółdzielnię mieszkaniową/zarząd wspólnoty mieszkaniowej informacji, o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu;
 • nazwę gatunku drzewa lub krzewu;
 • obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:
  • posiada kilka pni - obwód każdego z tych pni,
  • nie posiada pnia - obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa;
 • wielkość powierzchni, z której zostanie usunięty krzew;
 • miejsce, przyczynę, termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu, oraz wskazanie czy usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 • ysunek, mapę albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości;
 • projekt planu:
  • nasadzeń zastępczych, rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów, stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy lub
  • przesadzenia drzewa lub krzewu, jeżeli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu, oraz informację o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania;
 • decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000, w przypadku realizacji przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest ich uzyskanie zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz postanowienie uzgadniające wydawane przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli jest wymagana lub została przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcie;
 • zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające stosownym zakazom dotyczącym ich niszczenia, jeżeli zostało wydane;
 • pełnomocnictwo - w przypadku wyznaczenia pełnomocnika (oryginał lub odpis notarialnie poświadczony za zgodność z oryginałem);
 • dowód wniesienia opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa;
 • oświadczenie spółdzielni mieszkaniowej o udostępnieniu informacji o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów;
 • oświadczenie zarządu wspólnoty mieszkaniowej o udostępnieniu informacji o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów.

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego twoja sprawa zostanie załatwiona w ciągu 1 miesiąca, a w sprawach skomplikowanych w ciągu 2 miesięcy. (W przypadku uzupełnień braków we wniosku termin może ulec wydłużeniu).

Tryb odwoławczy: do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Szczegółowe informacje w zakresie zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew oraz wydania zezwolenia na usunięcie drzew można uzyskać w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Jasienica, tel. 33 472 62 12.

Formularze do pobrania:

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa/drzew

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa/drzew/krzewów do pobrania

  Wskazówki Tauron Dystrybucja

Tauron Dystrubucja radzi jakie drzewa sadzić w pobliżu linii energetycznych. Więcej informacji w poradniku

Logo Monitor Polski
Logo Dziennik Ustaw
Logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
Logo Związek Powiatów Polskich
Logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
Logo Powiatu Bielskiego
Logo Śląskie. Pozytywna energia
Logo Euroregion Śląsk Cieszyński
Logo LGD Ziemia Bielska
Logo Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Zobacz najnowszy numer

miesięcznika gminy Jasienica