NABÓR KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ

2019-01-11 - 2019-01-23

Wójt Gminy Jasienica ogłasza nabór kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej do opiniowania ofert w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Jasienica w 2019 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. 2018r., poz. 450 z późn. zm.) oraz § 11 uchwały NR XLIX/690/18 Rady Gminy Jasienica z dnia 27 września 2018 roku w sprawie Programu współpracy Gminy Jasienica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019, organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 cytowanej wyżej ustawy mogą zgłaszać osoby do udziału w pracach komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert.

Kandydatury na członków komisji konkursowej mogą składać organizacje pozarządowe nie biorące udziału w konkursie, na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia o naborze do dnia 23 stycznia 2019r. osobiście na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Jasienica, drogą pocztową na adres 43-385 Jasienica 159 lub pocztą elektroniczną na adres mailowy: sekretariat@jasienica.pl.

O terminie złożenia formularza zgłoszeniowego decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Jasienica.

Formularz zgłoszeniowy

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

Logo Monitor Polski
Logo Dziennik Ustaw
Logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
Logo Związek Powiatów Polskich
Logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
Logo Powiatu Bielskiego
Logo Śląskie. Pozytywna energia
Logo Euroregion Śląsk Cieszyński
Logo LGD Ziemia Bielska
Logo Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Zobacz najnowszy numer

miesięcznika gminy Jasienica