UWAGA ORGANIZACJE POZARZĄDOWE NOWE WZORY OFERT, UMÓW I SPRAWOZDAŃ Z REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH

2019-09-10 - 2019-12-31

W dniu 29 października 2018r. weszły w życie:

- Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań z dnia 24 października 2018r. (Dz.U. z 2018r. poz. 2057).

Wzory mają zastosowanie do wszystkich zadań realizowanych w trybie otwartego konkursu ofert, o którym mowa w art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz do trybów nadzwyczajnych (pozakonkursowych), o których mowa w art. 11a-11c ustawy.

- Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego z dnia 24 października 2018r. (Dz.U. z 2018r. poz. 2055).

Wzory mają zastosowanie do wszystkich zadań realizowanych w trybie małych zleceń, o których mowa w art. 19a. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W związku z powyższym nowe wzory stosowane będą w zlecaniu realizacji zadań publicznych Gminy Jasienica na rok 2020.

Rozporządzenia:

- w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań dostępne tutaj .

- w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego dostępne tutaj

Logo Monitor Polski
Logo Dziennik Ustaw
Logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
Logo Związek Powiatów Polskich
Logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
Logo Powiatu Bielskiego
Logo Śląskie. Pozytywna energia
Logo Euroregion Śląsk Cieszyński
Logo LGD Ziemia Bielska
Logo Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Zobacz najnowszy numer

miesięcznika gminy Jasienica