WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT

2024-04-03 - 2024-05-03

Zarządzeniem Nr 0050.77.2024 z dnia 29 marca 2024 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Jasienica w 2024 roku.

Wójt Gminy, przyznał organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2023r., poz. 571) dotacje na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2024 roku z zakresu:

- ratownictwa i ochrony ludności oraz porządku i bezpieczeństwa publicznego,

- przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,

- upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

- ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Treść informacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Logo Monitor Polski
Logo Dziennik Ustaw
Logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
Logo Związek Powiatów Polskich
Logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
Logo Powiatu Bielskiego
Logo Śląskie. Pozytywna energia
Logo Euroregion Śląsk Cieszyński
Logo LGD Ziemia Bielska
Logo Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Zobacz najnowszy numer

miesięcznika gminy Jasienica