Polityka prywatności

Informacje ogólne

Informujemy, że przywiązujemy szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników, odwiedzających nasz portal internetowy. Gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania portalem internetowym. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników portalu internetowego. Żadne dane identyfikacyjne, do żadnych celów, nie są przekazywane do jakiejkolwiek trzeciej strony.

Gromadzenie danych

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW przechowujemy zapytania HTTP, kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący:

 • publiczny adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika),
 • nazwę stacji klienta - identyfikacja realizowana jest przez protokół http, o ile jest możliwa,
 • nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji,
 • czas nadejścia zapytania,
 • pierwszy wiersz żądania https,
 • kod odpowiedzi http,
 • liczbę wysłanych przez serwer bajtów,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) - w przypadku, gdy przejście do strony Gminy nastąpiło przez odnośnik,
 • informacje o przeglądarce użytkownika,
 • informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTPS.

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami, przeglądającymi strony portalu internetowego. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu możemy dokonać analizy plików z logami w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów, itp.

Wykorzystywanie danych

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy, służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz siecią Urzędu/Instytucji. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki, stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby, odwiedzającej portal internetowy.

Mechanizm cookies w portalu internetowym

Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach portalu internetowego, ani śledzenia ich nawigacji. Pliki cookies stosowane w portalu internetowym nie przechowują żadnych danych osobowych, ani innych informacji, zebranych od użytkowników.

Odnośniki do innych stron

Portal internetowy zawiera odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności, obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityka prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko naszego portalu internetowego.

Zmiana ustawień w przeglądarce

Użytkownicy Serwisów w każdej chwili mogą zmienić swoje ustawienia dotyczące plików cookies.

Szczegółowe informacje o możliwościach i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w poszczególnych przeglądarkach:

 • Edge
 • Internet Explorer
 • Google Chrome
 • Firefox Mozilla
 • Opera
 • Safari

Zmiany

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższych zapisów.

Klauzula informacyjna

W świetle obowiązujących przepisów Wójt Gminy Jasienica jest administratorem Państwa danych osobowych, z którym można się kontaktować korespondencyjnie pod adresem: Jasienica 159, 43-385 Jasienica lub mailem: sekretariat@jasienica.pl

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Z inspektorem ochrony danych osobowych można się skontaktować korespondencyjnie pod adresem: 43-385 Jasienica 159 telefonicznie pod nr tel: 33/472 62 45 lub mailowo  e-mail: barbara.taton@jasienica.pl, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cel przetwarzania

Państwa dane mogą być  przetwarzane w związku z: realizacją zadań własnych lub zleconych określonych przepisami prawa, wykonywaniem zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, zawarciem umowy, wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do celów innych niż te, dla których zostały pierwotnie zebrane. Dane mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz podmiotom, z którymi nawiązaliśmy współpracę w związku ze wsparciem i asystą techniczną systemów informatycznych, w których przetwarzane są Państwa dane osobowe. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

Okres przetwarzania danych

Państwa dane będą przetwarzane na potrzeby realizacji konkretnej sprawy oraz do celów archiwalnych. Czas ich przetwarzania jest różny, w zależności od rodzaju aktualnie załatwianej sprawy i procedury w niej obowiązującej. Państwa dane przechowujemy – w przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach przez okresy zgodne z kategoriami archiwalnymi, o których mowa w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych, rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Państwa prawa

Mają Państwo prawo do: dostępu i do sprostowania danych osobowych, a w niektórych przypadkach mają Państwo prawo do: usunięcia swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, przenoszenia swoich danych osbowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W przypadku, gdy przetwarzamy Państwa dane na podstawie zgody mają Państwo prawo do jej wycofania. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy RODO.

Obowiązek podania danych osobowych

Gdy obowiązek podania danych wynika z obowiązujących przepisów prawa są Państwo zobowiązani do ich przekazania w przeciwnym razie może to skutkować konsekwencjami przewidzianymi w przepisach. Gdy dane osobowe są niezbędne do zawarcia umowy, ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości zawarcia umowy.

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

Państwa dane nie będą podlegały profilowaniu ani automatycznemu podejmowaniu decyzji.

Logo Monitor Polski
Logo Dziennik Ustaw
Logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
Logo Związek Powiatów Polskich
Logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
Logo Powiatu Bielskiego
Logo Śląskie. Pozytywna energia
Logo Euroregion Śląsk Cieszyński
Logo LGD Ziemia Bielska
Logo Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Zobacz najnowszy numer

miesięcznika gminy Jasienica