• Poniedziałek, 19 Sierpień 2019, imieniny Emilii, Julinana, Konstancji
 
strona główna / organizacje pozarządowe / NABÓR KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ

Organizacje pozarządowe

2018-02-15 - 2018-03-07

NABÓR KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJWójt Gminy Jasienica ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Jasienica w 2018 roku
z zakresu:

·       ratownictwa i ochrony ludności oraz porządku i bezpieczeństwa publicznego,

·       ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,

·       przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,

·       kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2016r., poz. 1817 z późn. zm.) oraz § 11 uchwały Nr XXXVIII/548/17 Rady Gminy Jasienica z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie Programu współpracy Gminy Jasienica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018 organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 cytowanej wyżej ustawy mogą zgłaszać osoby do udziału w pracach komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert.

Kandydatury na członków komisji konkursowej mogą składać organizacje pozarządowe nie biorące udziału w konkursie, na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia o naborze do dnia 7 marca 2018r. osobiście na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Jasienica, drogą pocztową na adres 43-385 Jasienica 159 lub pocztą elektroniczną na adres mailowy: sekretariat@jasienica.pl .  Formularz zgłoszeniowy dostępny tutaj .