Komunikat - Ptasia Grypa

2023-01-24 - 2023-02-12

Informujemy, że tereny sołectw Bielowicko, Grodziec, Iłownica, Roztropice, Wieszczęta znajdują się w obszarze zagrożenia wysoce zjadliwej grypy ptaków HPAI, zwane dalej obszarem zagrożonym.

  • W związku z powyższym na obszarze zagrożonym nakazuje się:

1) utrzymywanie drobiu lub innych ptaków w odosobnieniu, w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach
budowlanych lub innym miejscu w gospodarstwie w sposób:
a) uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach,
b) ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami;
2) niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanego do transportu drobiu
lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych oraz innych przedmiotów lub
substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI);
3) stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące oraz wychodzące
z gospodarstwa, w którym utrzymywany jest drób, w szczególności odkażanie rąk i obuwia;
4) wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami do budynków inwentarskich i wyjściami z tych
budynków oraz utrzymanie ich w stanie zapewniającym skuteczne działanie środka dezynfekcyjnego albo
zastosowanie innych rozwiązań technicznych pozwalających na oczyszczenie i odkażanie obuwia przed
wejściami do takich budynków i wyjściami z nich;
5) wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wjazdami i wyjazdami do i z gospodarstw utrzymujących drób oraz
utrzymanie ich w stanie zapewniającym skuteczne działanie środka dezynfekcyjnego albo zainstalowanie
Dziennik Urzedowy Województwa Slaskiego – 3 – Poz. 651
w tych gospodarstwach niecek dezynfekcyjnych lub innych urządzeń zapewniających dezynfekcję kół
pojazdów wjeżdżających do tego gospodarstwa lub z niego wyjeżdżających – przy czym szerokość tych
mat albo niecek nie powinna być mniejsza niż szerokość wjazdów do tego gospodarstwa i wyjazdów
z niego, a ich długość nie mniejsza niż obwód największego koła środka transportu wjeżdżającego do tych
gospodarstw lub z nich wyjeżdżających;
6) niezwłoczne informowanie właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii o zwiększonej
zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności zwierząt utrzymywanych
w gospodarstwie.

  • Na obszarze zagrożonym zakazuje się:

1) wyprowadzania z gospodarstw, gdzie jest utrzymywany drób oraz wprowadzania do gospodarstwa drobiu
lub innych ptaków oraz ssaków bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;
2) przemieszczania i transportu drobiu lub innych ptaków, w tym piskląt jednodniowych, drobiu
odchowanego do rozpoczęcia nieśności i jaj bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza
weterynarii;
3) wywożenie lub rozrzucanie ściółki lub nawozów naturalnych z gospodarstw, gdzie jest utrzymywany drób
bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;
4) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki;
5) wypuszczanie drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego.
2. Środka określonego w ust. 1 w pkt 1 nie stosuje się w odniesieniu do ssaków utrzymywanych wyłącznie
w pomieszczeniach mieszkalnych, niemających kontaktu z drobiem i innymi ptakami oraz niemających dostępu
do klatek lub miejsc, w których są utrzymywane drób lub inne ptaki.
3. Środka określonego w ust. 1 w pkt 2 nie stosuje się w odniesieniu do transportu przez obszar zagrożony
drogami lub koleją bez rozładunku lub zatrzymywania się.
§ 6. Na obszarze zamkniętym nakazuje się utrzymywanie drobiu i innych ptaków w odosobnieniu,
w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach budowlanych lub innym miejscu w gospodarstwie w sposób
uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach
i ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami.

Pełna treść Rozporządzenia Wojewody Śląskiego z dnia 20.01.2023 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na tereniue powiatów bielskiego, cieszyńskiego, pszczyńskiego oraz miasta Bielsko-Biała.

Zobacz też:

Czyste Sołectwo

Informujemy, że ruszyła kolejna edycja konkursu Czyste Sołectwo 2024, realizowanego przez organizację odzysku ASEKOL PL we współpracy z Krajowym Stowarzyszeniem Sołtysów.

Wymiar składki na ubezpieczenie zdrowotne

Wymiar składki na ubezpieczenie zdrowotne za domowników z działów specjalnych produkcji rolnej i pomocników rolnika od 1 kwietnia 2024 r.

V Edycja Konkursu dla Dzieci na Rymowankę

Zapraszamy dzieci rolników do udziału w V Ogólnopolskim Konkursie dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym „Bezpiecznie na wsi mamy, bo o zdrowie dbamy.

Logo Monitor Polski
Logo Dziennik Ustaw
Logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
Logo Związek Powiatów Polskich
Logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
Logo Powiatu Bielskiego
Logo Śląskie. Pozytywna energia
Logo Euroregion Śląsk Cieszyński
Logo LGD Ziemia Bielska
Logo Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Zobacz najnowszy numer

miesięcznika gminy Jasienica